• Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι 2 (δύο) βιβλία τη φορά για 7 (επτά) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 7 (επτά), η οποία πραγματοποιείται και με mail.
  • Ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 (δεκατέσσερις) ημέρες στο σύνολο και απαραίτητη προϋπόθεση για τον επόμενο δανεισμό είναι η έγκαιρη επιστροφή όλων των βιβλίων.
  • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία με σχετική σήμανση δεν διατίθενται προς δανεισμό, αλλά βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών για ανάγνωση στον χώρο της Βιβλιοθήκης (μόλις αυτός θα είναι διαθέσιμος).
  • Κάθε χρήστης υποχρεούται να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει.
  • Χρήστες μπορεί να είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί (εργαζόμενοι) και οι γονείς των μαθητών (μέλη). 
  • Απαραίτητη προϋπόθεση δανεισμού είναι η εγγραφή του χρήστη στη Βιβλιοθήκη. Η εγγραφή των χρηστών γίνεται, εφόσον διαθέτουν email (δικό τους οι γονείς ή των γονέων τους οι μαθητές), με συμπλήρωση στην ειδική φόρμα του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας ή της τάξης φοίτησης κατά περίπτωση και είναι δωρεάν.
  • Προκειμένου οι μαθητές να εγγραφούν και να δανείζονται τα βιβλία, θα χρειαστεί σχετική γονική συναίνεση με έντυπο που αποστέλλεται με τον πρώτο δανεισμό και επιστρέφεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.